bkg_mobil_720

personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur Norrlands Hall & Kapell AB (med org. nummer: 556639-2576) hanterar personuppgifter.
Vi vill också tydliggöra det ansvar vi har för att skydda dina rättigheter och din integritet genom att förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss och varför de behövs

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Norrlands Hall & Kapell AB (”vi”, ”oss” eller ”NHK” i denna policy), är personuppgiftsansvarig för behandling och insamling av de personuppgifter vi samlar från dig.
Org. nummer: 556639-2576, med adress Kabelvägen 14, 861 36  TIMRÅ, 060-606 20 00, e-post gdpr@nhk.se.
NHK utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas.
Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår Personuppgiftspolicy.
Denna behandlar bl.a. följande:
- Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.
- När och hur vi delar personuppgifter med samarbetspartners.
- Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.
- Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter
 

Ändamål Vad som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna hantera: Leveranser Namn
Försäljning Fakturering Adress, e-post, telefonnummer
Offerter Reklamationer Köpinfo (ex.vis vad som beställts)
Beställningar
Utbildning

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

Lagringsperiod: Som kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en kundrelation med oss.När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag lagras uppgifterna i enlighet med den tid som lagstiftningen kräver.

ÄndamålVad som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna hantera:Behandling av support­ärenden inklusive teknisk support via e-post- Namn
KundserviceärendenKommunikation och besvarande av frågor om produkter via digitala kanaler.- Adress, e-post och telefonnummer.
Kundkontakt- Din korrespondens
- Uppgift om köptidpunkt
- Serviceärendets art
- Tekniska uppgifter om datamiljö

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och övrig kontakt mellan oss och dig.

Lagringsperiod: Som kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för fortsatt kontakt så länge du har en kundrelation med oss.

ÄndamålVad som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna hantera:
Kommunikation innan och efter deltagande i ett event, ex.vis bekräftelse på anmälan och utvärderingarNamn
InbjudningarAdress, e-post och telefonnummer
EventUppgifter lämnade i utvärderingar av event
Seminarium

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i seminarium och/eller event.

Lagringsperiod: Som kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en kundrelation med oss.
 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina beställningar och köp, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är endast följande: namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
Bokföring
Revision
Fakturering
Kundregister

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Våra personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
 
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.
 
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling

Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, laglig grund eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.
Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.
Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.
 
Skydd av personuppgifter
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.
Våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
 
Ändringar av vår policy
Denna policy ersätter alla tidigare versioner. Vi kan närsomhelst ändra policyn. Vid omfattande ändringar kommer vi klart och tydligt informera om detta på vår webbplats inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett e-post till dig om ändringarna av personuppgiftspolicyn.

Senast uppdaterad: Maj 2018